Trng i Hc Kin Trc

Khoa th

B mn Giao Thng

n mn hc

t chc thi cng cng trnh

H Tng K Thut Th

(Thi gian thc hin : 30 tit )

1.Yu cu:

Vn dung kin thc l thuyt hc gii quyt vn t chc thi cng mt cng trnh h tng k thut th . p dng h thng cc tiu chun, quy trnh, quy phm, nh mc xy dng, bin php an ton lao ng gii quyt cc vn c th trong ni dung n c giao trong phn k thut thi cng; vi mt trong cc ti sau :

- T chc thi cng cng trnh ng trong th

- T chc thi cng san nn mt khu vc trong th

- T chc thi cng tuyn cng thot nc trong th .

- T chc thi cng tuyn cp nc trong th .

H s lm t chc thi cng l bn v thit k k thut ,cc bn v thi cng thc hin v cc ti liu c y mt bng, trc dc, trc ngang, chi tit cu to kt cu cng trnh, cc yu cu quy trnh,quy phm thi cng, iu kin kh hu, a cht cng trnh, a cht thu vn; kh nng cung ng vt liu, nhn cng, my thi cng

Mi sinh vin c chn mt ti c th theo cc ch trn do gio vin hng dn giao khi lng.

2.Ni dung:

- Nm c trnh t, yu cu quy trnh k thut t chc thi cng cng trnh.

- Tnh ton thi gian tin hnh v thi gian kt thc tng cng tc thi cng theo trnh t quy trnh thi cng.

- Phn tch chi ph vt liu, nhn cng, my thi cng theo nh mc.

- T chc mt bng thi cng ton b cng trnh.

- Lp tin thi cng cng trnh, k hoch cung ng vt liu, nhn lc, my thi cng.

3. Trnh t thc hin :

a) Phn tnh ton

- S dng nng sut tnh ton hoc nh mc d ton xy dng c bn, nh mc d ton chuyn ngnh, nh mc ca my...phn tch chi ph vt liu ,nhn cng, my thi cng cho cc cng tc trn xc nh khi lng tnh ton.

- Tng hp khi lng cng tc, tnh s cng v ca kp my thi cng.

- Xc nh thi gian thi cng cho tng hng mc cng tc thi cng ca cng trnh theo trnh t ca qui trnh thi cng.

( Ch : S dng s liu ca n k thut thi cng lm thc hin tip n ny ).

 

b) Phn t chc thi cng :

S dng s liu tnh ton ca n k thut thi cng . Cn c vo khi lng c th v cc iu kin thc t v hin trng a hnh, a cht, thi tit, my mc thi cng, iu kin cung ng vt liu, thi gian thi cng...Sinh vin cn gii quyt cc ni dung sau :

- La chn phng php t chc thi cng.

- Xc nh thi hn thi cng : thi gian khi cng, thi gian hon thnh.

- Lp tin thi cng cho tng ni dung cng vic trong thi hn thi cng n nh. K hoch cung ng vt liu, nhn cng, my thi cng theo k hoch tin . T chc cc t,i thi cng cho tng hng mc cng vic theo quy trnh thi cng. La chon phng n thi cng hp l nht. nh gi phng n t chc thi cng

- Lp mt bng t chc thi cng cho ton b cng trnh .

4. Ni dung bn v v thuyt minh :

a)Bn v : Bn v th hin trn kh giy A0 hoc A1 vi cc ni dung:

- Mt bng t chc thi cng ton b cng trnh bao gm : mt bng tng th cng trnh trn th hin : khu vc tp kt vt liu, my thi cng, ban ch huy cng trnh, ng thi cng, s hot ng ca my thi cng chnh...(ghi r kch thcv c ghi chu cn thit ).

- Cc biu thi gian hot ng ca cc my thi cng ch o ( my o t, t vn chuyn, my cu, mylu m nn t, mt ng , h thng thot nc ngm, cc bin php gia c thnh h o ...)

- Lp tin thi cng cc hng mc cng trnh , cung cp vt t v thit b thi cng cho cc cng tc thi cng chnh

- Bn tng hp khi lng cc cng tc thi cng v , biu nhn lc, my thi cng theo tin thi cng.

b)Thuyt minh : Ton b cc ni dung trn c tnh ton chi tit cho tng phn theo yu cu ca n .Vit ni dung ngn ,gon ,y v trnh by trn kh giyA4

Thi gian thc hin n :T ngy thng nm ,

n ngy thng nm

Ngy 01 thng 3 nm 2006

Cn b lp cng Ch nhim b mn

ThS. Nguyn vn Thnh TS Phm Hu c

 

 

 

Ban Ch nhim khoa Duyt